Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Πολιτική Ενέργειας

Η Cosmotechnika μπορεί να προσφέρει σε επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Υπεύθυνου

    Σύμφωνα με το άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ 14826/17-06-2008 στα κτήρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα πρέπει να ορίζεται Ενεργειακός Υπεύθυνος με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στην υπουργική απόφαση. Η εταιρία μας διαθέτοντας το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα μπορεί να παρέχει σαν εξωτερικός συνεργάτης τις υπηρεσίες του Ενεργειακού Υπεύθυνου.

  • Υπηρεσίες Διαμεσολαβητή (Facilitator)

    Είναι εκείνες οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εταιρίες και οργανισμούς( π.χ. ΟΤΑ) στις οποίες η εταιρία μας αναλαμβάνει να καταγράψει και να αποτυπώσει την υπάρχουσα ενεργειακή κατάσταση (ενεργειακό αρχείο),να χαράξει την μελλοντική πολιτική ενέργειας, να αποτυπώσει τις ανάγκες παρεμβάσεων για ενεργειακή αποδοτικότητα σε κτίρια (πρόδρομες μελέτες), να συντάξει τεύχη δημοπράτησης για τα έργα αυτά με την μορφή συμβάσεων ΣΔΙΤ ή ΣΕΑ , να είναι ο ενδιάμεσος μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου , να εξετάσει αν τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

  • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου

    Η εταιρία μας σε συνεργασία με Τεχνολογικά Ιδρύματα μπορεί να προσφέρει καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες συμβούλου οι οποίες είναι εφαρμοσμένες με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις .Μπορεί να καταρτίσει την πολιτική ενέργειας επιχειρήσεων και οργανισμών , ώστε να εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκές συμφωνίες (π.χ. Σύμφωνο Δημάρχων) .Επίσης σαν ειδικευμένος σύμβουλος μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για να αποκτήσει ένας οργανισμός ή επιχείρηση το Πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001.

Απόδοση

Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του αποτελέσματος της ενεργειακής αποδοτικότητας που επιτυγχάνουμε στους πελάτες μας.

Εξειδίκευση

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία, άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και συνεχή εξειδικευμένη επιμόρφωση.

Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση για την εταιρεία μας.