Ενεργειακή Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Η χρήση της ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του λειτουργικού κόστους ενός κτιρίου και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη του επιπέδου άνεσης των ενοίκων.

Η Ενεργειακή Διαχείριση του κτιρίου, είναι μια συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων και στοχεύει στην εξασφάλιση συνθηκών και υπηρεσιών τέτοιων που να κάνουν την παραμονή των ενοίκων στα κτίρια ευχάριστη με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση, και συνετή χρήση του ενεργειακού εξοπλισμού.

Οφέλη

 • Οικονομική αποδοτικότητα
 • Αύξηση κέρδους
 • Βελτίωση της ασφάλειας
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και παροχής υπηρεσιών στα κτίρια
 • Βελτίωση παροχής υπηρεσιών
 • Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • Απόλυτος έλεγχος του ενεργειακού κόστους

Στάδια Ενεργειακής Διαχείρισης

Η διαδικασία της ενεργειακής διαχείρισης αποτελείται από τέσσερα αλληλοεξαρτώμενα στάδια, συγκεκριμένα τη σκέψη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την καταμέτρηση. Βασικά εργαλεία στη διαχείριση της ενέργειας αποτελούν η ενεργειακή επιθεώρηση, η ενεργειακή παρακολούθηση, η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και η λήψη μέτρων για εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνεται.

Γιατί Εμάς;

 • Έχουμε πολυετή εμπειρία σε θέματα ενέργειας
 • Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις τρέχουσες εξελίξεις
 • Έχουμε παρουσιάσει πραγματικά αποτελέσματα σε ανάλογα projects
 • Συνεργαζόμαστε και υποστηρίζεται με επώνυμους και αξιόπιστους προμηθευτές
 • Διαθέτουμε πλήρη γκάμα οργάνων μέτρησης και καταγραφής

Πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης

Ένα δομημένο πρόγραμμα Ενεργειακής Διαχείρισης (Ε.Δ.) ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Εκτεταμένους ελέγχους, καταγραφές και μετρήσεις στο κέλυφος και τις ενεργειακές κτιριακές εγκαταστάσεις. που αποσκοπούν στη γνώση του ποσού, των περιοχών και της διαχρονικής εξέλιξης της ενεργειακής κατανάλωσης και καταλήγουν στον προσδιορισμό δόκιμων δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Προσδιορισμό κατάλληλων στόχων ενεργειακής κατανάλωσης
 • Μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας για την εφαρμογή συγκεκριμένων δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας, όπου θα διερευνάται η επιλογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών (π.χ. συμπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου, κεντρικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης, νέες τεχνολογίες αξιοποίησης δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α.
 • Δημιουργία αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων και συνεχής ενημέρωσή του
 • Σύνταξη ενεργειακών εκθέσεων-αναφορών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προς τον φορέα διοίκησης-διαχείρισης
 • Έλεγχο της εφαρμογής ενός προγράμματος ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών ενεργειακών εγκαταστάσεων (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης) και συσκευών
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του χρήστη του κτιρίου σχετικά με τους στόχους του προγράμματος Ε.Δ. και σχετικά με την συμμετοχή του σε αυτό
 • Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και συνεργατών που εμπλέκονται στη λειτουργία και τη συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του
 • Διαδικασίες εξεύρεσης τρόπων χρηματοδότησης ενεργειακών έργων
 • Επίβλεψη κατασκευής ενεργειακών εφαρμογών και συνεχής παρακολούθηση της απόδοσής τους μετά την κατασκευή με σκοπό την αξιολόγηση της ωφελιμότητάς τους

 

Απόδοση

Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του αποτελέσματος της ενεργειακής αποδοτικότητας που επιτυγχάνουμε στους πελάτες μας.

Εξειδίκευση

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία, άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και συνεχή εξειδικευμένη επιμόρφωση.

Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση για την εταιρεία μας.