Ενεργειακές Υπηρεσίες (ΕΕΥ ή ESCO)

Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή ESCOs (Energy Service Companies) είναι Εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Ο ρόλος τους βασίζεται στη διασφάλιση συγκεκριμένου ποσού εξοικονόμησης ενέργειας και η αμοιβή τους συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εγγυώμενης εξοικονόμησης ενέργειας.

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο νόμος 3855/2010 («Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική κρίση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις») όρισε τις βασικές πολιτικές, τους κανονισμούς και τα μέτρα για την ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα  και έθεσε τις βάσεις για μια σημαντική ανάπτυξη των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και τη Χρηματοδότηση Από Τρίτους (ΧΑΤ) ως τα κύρια όργανα και μηχανισμούς που διατίθενται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Χώρες Μέλη για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, στα πλαίσια εφαρμογής της Υ.Α Δ6/13280 /2011 ξεκίνησε η Λειτουργία του Μητρώου ΕΕΥ και τα θέματα του  Κώδικας Δεοντολογίας.

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης είναι μία συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παροχέα για λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις για τα μέτρα πληρώνονται από το ποσοστό της συμφωνημένης  επιτυγχανόμενης ενεργειακής εξοικονόμησης.

Υπάρχουν δύο Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Σύμβαση Διαμεριζόμενου Οφέλους

Βασικά χαρακτηριστικά:
– Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει η ΕΕΥ.
– Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται στον πελάτη με τη λήξη της σύμβασης.
– Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.
– Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι ποσοστό του οικονομικού οφέλους από την εκτέλεση του έργου.

Σύμβαση Εγγυημένης Εξοικονόμησης

Βασικά χαρακτηριστικά:
– Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει ο πελάτης.
– Η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει εξ΄ αρχής στον πελάτη.
– Η ΕΕΥ παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.
– Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις εγγυήσεις μειώνεται.
– Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόμενη διάρκεια σε περίπτωση επίτευξης του συνολικού στόχου.

Γιατί Εμάς;

  • Έχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται(προϋπηρεσίας ενεργειακών έργων κλπ) έχουμε καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ από 05.02.2014 και Αριθμό Μητρώου 12 στην υποκατηγορία Α3
  • Συμπληρώνουμε 10 έτη εμπειρίας σε ενεργειακά έργα
  • Ενημερωνόμαστε συνεχώς στα ζητήματα που αφορούν τις ΕΕΥ και ΣΕΑ όσο αφορά στην δραστηριοποίηση τους στην αγορά στον τριτογενή τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό)
  • Έχουμε όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την άρτια και αποτελεσματική υποστήριξη αντίστοιχων έργων
  • Διαθέτουμε την απαιτούμενη χρηματοδοτική ικανότητα για την οικονομική υποστήριξη συμβάσεων ΣΕΑ

Επιχειρηματικό Μοντέλο ΕΕΥ (ESCO)

Επενδυτικό Μοντέλο ΕΕΥ (ESCO)

Απόδοση

Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του αποτελέσματος της ενεργειακής αποδοτικότητας που επιτυγχάνουμε στους πελάτες μας.

Εξειδίκευση

Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία, άρτια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και συνεχή εξειδικευμένη επιμόρφωση.

Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση για την εταιρεία μας.